Odcięcia wody


 

        MZWIK może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

a) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b)  jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

c) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych

d)  Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat

e) jeśli zakład odciął wodę z przyczyn określonych w pkt. d), Odbiorca usług jednocześnie poinformowany zostanie o miejscu udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

f) o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego Odbiorca usług powiadomiony zostanie na co najmniej 20 dni przed terminem odcięcia,

g) odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego, jak również ponowne podłączenie i otwarcie następuje na koszt Odbiorcy.

            Opłaty stałe- po odcięciu dostawy wody:

- za ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego ( tj. sprawdzenie sprawności zasuwy, odkręcenie wody na zasuwie, montaż wodomierza)  300 zł. netto

- za ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego do użytku, gdy jest niesprawna zasuwa ( tj. odkopywanie zasuwy, zmiana zasuwy, odkręcenie wody, montaż wodomierza)  350 zł. netto.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Tarmas , w dniu:  12‑02‑2019 15:22:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik , w dniu:  12‑02‑2019 15:22:16
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2019 15:23:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive