Przyłączenie do sieci wodno - kanalizacyjnej


1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia wodociągowego/kanalizacyjnego

W celu wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy w pierwszej kolejności złożyć w MZWIK  wypełniony wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia, dołączając do niego:

-dokumenty określający stan prawny przedmiotowej nieruchomości

- mapkę sytuacyjną ze wskazaną lokalizacją nieruchomości względem istniejących sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń  uzbrojenia terenu.

- odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu                              ( dot.  wyłącznie osób prawnych).


Na podstawie złożonego wniosku MZWIK wydaje warunki techniczne przyłączenia, ważne 2 lata od daty wydania.

Warunki są wydawane bezpłatnie.

 

2. Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

Na podstawie wydanych przez MZWIK warunków technicznych przyłączenia należy opracować projekt budowlano - wykonawczy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Projekt powinien zostać opracowany przez: projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.
Projekty należy złożyć w siedzibie MZWIK  celem uzgodnienia.

Koszt uzgodnienia projektów wynosi 60 zł. netto.

 

 

3. Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
Zainteresowany budową przyłącza może zlecić jego wykonanie MZWIK , przy czym zlecenie może obejmować kompletne wykonanie przyłącza wodociągowego i  kanalizacyjnego lub wyłącznie włączenie do rurociągu głównego.

Zlecając wykonanie przyłącza wodociągowego należy złożyć następujące dokumenty :

  • Projekt budowlano — wykonawczy przyłącza wodociągowego (1 egzemplarz)
  • Wypełnione zlecenie wykonania usługi.
  • Decyzja o zajęciu pasa drogowego wystawiona przez Burmistrza Miasta Sławkowa, z terminem zajęcia uzgodnionym z MZWiK (o decyzję należy wystąpić co najmniej z 14-to dniowym wyprzedzeniem do Urzędu Miasta Sławkowa - opis procedury i wniosek tutaj)

Po wykonaniu usługi inwestor zobowiązuje się wpłacić należność według kosztorysu powykonawczego MZWIK na podstawie wystawionej faktury, w terminie 14 dni.

 

4. Odbiór przyłączy

Po wykonaniu przyłącza inwestor zobowiązuje się:

- dostarczyć do siedziby MZWIKinwentaryzację przyłączy w formie papierowej oraz cyfrowej ( plik w formacie „dgn” – układ 2000)

- oświadczenie geodety zobowiązującego do dostarczenia MZWIKinwentaryzację przyłączy w formie papierowej oraz cyfrowej ( plik w formacie „dgn” – układ 2000).

Na tej podstawie MZWIK wykonuje protokół zdawczo-odbiorczy przyłączy.

Koszt odbioru i naniesienia przyłączy 65 zł. netto.

Za ponowne sporządzenie protokołu odbioru wykonanego przyłącza ( protokół odbioru przyłącza jest ważny 5 lat od daty wystawienia) 40 zł. netto.

 

5. Montaż wodomierza głównego

W celu założenia wodomierza głównego należy dostarczyć do siedziby MZWIKwypełnione zlecenie wykonania usługi.

*Warunkiem bezwzlędnym założenia wodomierza jest dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy bądż oświadczenia geodety.

Po wykonaniu usługi inwestor zobowiązuje się wpłacić należność według kosztorysu powykonawczego/rachunku MZWIK,  na podstawie wystawionej faktury, w terminie 14 dni.

Wodomierz główny zakładany jest bezpłatnie

 

6. Zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

Po założeniu wodomierza głównego, wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego bądź w przypadku zmiany właściciela nieruchomości należy zgłosić się do siedziby MZWIK celem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

Niezbędne dokumenty:

-dokumenty określający stan prawny przedmiotowej nieruchomości,

- dowód osobisty

- odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu                              ( dot.  wyłącznie osób prawnych).

*ewentualnie: akt zgonu, pełnomocnictwo.

Wnioski

12‑02‑2019 15:18:24
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci..docx
12‑02‑2019 15:19:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zlecenie wykonania usługi.docx
12‑02‑2019 15:19:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Tarmas , w dniu:  12‑02‑2019 15:14:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik , w dniu:  12‑02‑2019 15:14:54
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2019 09:23:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie